ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΜΟ

Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (ERFC) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου "INDIVIDUAL EXPERTS OR COMPANIES TO BE APPOINTED FOR ORGANIZING: ONE PROJECT TECHNICAL STEERING COMMITTEE MEETING, CONSULTATION WORKSHOPS, FORESIGHT MEETING IN THE FRAMEWORK OF MED PROGRAMME FUNDED PROJECT: "NETWORKING FOR THE DEVELOPMENT OF MARITIME TOURISM AT EUSAIR LEVEL- NEMO", στο πλαίσιο του Προγράμματος «MED 2007-2013»,

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών) της υλοποίησης του συνόλου του τεχνικού και επιστημονικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης έως τo πέρας έργου (31/05/2015).

O προϋπολογισμός του έργου είναι 3.800,00 ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 25%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, Ώρα 18:00 το απόγευμα ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Πλαισίου Συνεργασίας (ERFC) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ: +30 26910 60427 φαξ: 2691062904/ e-mail: erfc@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Πλαισίου Συνεργασίας (ERFC) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ: +30 26910 60427 φαξ: 2691062904/ e-mail: erfc@otenet.gr), μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, Ώρα 12:00 το πρωί και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος).

Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (ERFC), δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Πλαισίου Συνεργασίας (ERFC) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ: +30 26910 60427 φαξ: 2691062904/ e-mail: erfc@otenet.gr), καθώς και στον ιστοχώρο του Κέντρου, www.erfc.gr. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης προκήρυξης την οποία μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡ. ΝΕΜΟ COMMUNICATION

Αρμόδιος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι o κος Νικόλαος Πετρόπουλος – 693-665.62.04, Πρόεδρος του ERFC.

 

Αίγιο, 22 Απριλίου 2014

 

 

Ο Πρόεδρος ERFC

Νικόλαος Πετρόπουλος

Read 6497 times

Projects News

E. R. F. C.

info@erfc.gr