ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “SENIOR EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EΑ SEA WAY

O οργανισμός E.R.F.C (European Regional Framework for Co-operation) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “SENIOR EXPERT” ΤΟΥΕΡΓΟΥΕΑ SEA WAY: EUROPE ADRIATIC SEA WAY”

 

Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών)της υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών του “senior expert” του έργου “ΕUROPE ADRIATIC SEA WAY”- ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013 για την περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης έως τo πέρας έργου.

O προϋπολογισμός του έργου είναι 51.245,87 Ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, Ώρα 14:00 το μεσημέρι ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού ERFC(Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ Αίγιο: +30-26910-60.427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: erfc@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να παραληφθούν από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού ERFC (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ Αίγιο: +30-26910-60.427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: erfc@otenet.gr), μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, Ώρα 16:00 και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος).

O οργανισμός E.R.F.C. δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από τη προσφορά είναι τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδεθεί άμεσα με τα καταγεγραμμένα στην σύμβασή του και θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη, καθως και το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης δίδονται και στον ιστοχώρο του οργανισμού, www.erfc.gr. στον παρακάτω σύνδεσμο: EA SEA WAY-EXT_SENIOR EXPERT

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Αίγιο, 16/09/2014

Πετρόπουλος Νικόλαος

Πρόεδρος ERFC

Read 7535 times

Projects News

E. R. F. C.

info@erfc.gr