ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ EA SEA WAY

O οργανισμός E.R.F.C (European Regional Framework for Co-operation) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΑ SEA WAY: EUROPE ADRIATIC SEA WAY”

Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών) της υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών με σκοπό να πραγματοποιήσει μια μελέτη σκοπιμότητας, με επίκεντρο την Ελλάδα και την περιοχή-στόχο, του έργου “ΕUROPE ADRIATIC SEA WAY”- ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013 για την περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης έως τo πέρας έργου. O προϋπολογισμός του έργου είναι 28.290,00 Ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, Ώρα 16:00 το μεσημέρι ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού ERFC (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ. Αίγιο: +30-26910-60.427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: erfc@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να αποσταλούν στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού ERFC (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ Αίγιο: +30-26910-60.427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: erfc@otenet.gr), μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, Ώρα 16:00 και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος). O οργανισμός E.R.F.C δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από τη προσφορά είναι τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδεθεί άμεσα με τα καταγεγραμμένα στην σύμβασή του και θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο 693-66.56.204 e-mail: erfc@otenet.gr / petropoulos@otenet.gr ), αρμόδιος κος Νικόλαος Πετρόπουλος (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο), καθώς και στον ιστοχώρο του οργανισμού, www.erfc.gr. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Το Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚ. EA SEA WAY-TECH

Read 10407 times

Projects News

E. R. F. C.

info@erfc.gr